گواهی نامه های معتبر :

 

طبق هماهنگی صورت گرفته توسط دبیرخانه کنفرانس به اطلاع میرساند :

1-       برای تمامی شرکت کنندگان در این کنفرانس به صورت مجزا گواهی نامه حضور به دو صورت فارسی و انگلیسی صادر خواهد شد.

2-      برای تمامی مقالات پذیرفته شده به صورت مجزا گواهی نامه حضور به دو صورت فارسی و انگلیسی صادر خواهد شد.

3-      در صورت درخواست پژوهشگران از مراجع معتبر بین المللی گواهی نامه رسمی با مهر و کد استعلام اختصاصی صادر خواهد شد .

4-      برای شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی / نشست های تخصصی نیز به صورت مجزا گواهی نامه حضور به دو صورت فارسی و انگلیسی صادر خواهد شد.

 

خاطر نشان می سازد تمامی مدارک صادره شده دارای مهر و امضای رسمی/ سربرگ/ شماره / تاریخ/ مرجع صادرکننده/شناسه استعلام اختصاصی  صادر خواهند شد